การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมธนาคารเวลาให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-09-17

รายละเอียด

17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย เลขาธิการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยาย "การพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมคุณภาพ ผ่านสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทยและโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ