พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2019-07-15

รายละเอียด

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อ "การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์" โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนาบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ