ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๑๕)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๕ ง หน้า ๑๐๔ ข้อ ๑๗๑

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒