วัตถุประสงค์เเละคณะผู้ก่อตั้ง

คณะผู้ก่อตั้งสถาบัน

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม จุดประกายแนวคิดในการก่อตั้งองค์กรเมื่อประมาณเดือนมันาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีคณะผู้ก่อตั้งองค์กร จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย

๑. พระอธิการทูล สนฺตจิตฺโต  ขณะนั้น พระทูล สนฺตจิตฺโต จำพรรษา ณ วัดด่านพระราม ๓

๒. นายลิขิต ลิ้มรสรวย  ตำแหน่งในขณะนั้น เลขาธิการเครือข่ายสื่อภาคประชาชนเขตยานนาวาสาทร

๓. นางสาวอณิมา บุญพลอย  ตำแหน่งในขณะนั้น ครูอาสาสมัคร กศน.เขตยานนาวา

๔. นายอุปถัมภ์ พรรณสังข์  ตำแหน่งในขณะนั้น เลขานุการชมรมผู้สูงอายุเขตยานนาวา

๕. นายกิตติพงษ์ พู่พันชิต  ตำแหน่งในขณะนั้น ประธานชุมชนเจ้าพระยา (เสียชีวิต)

 

วัตถุประสงค์องค์กร

วัตถุประสงค์ของสถาบัน

๑. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาอาชีพ และการจัดสวัสดิการสังคม

๓. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ส่งเสริมการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

๕. ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย

๖. ส่งเสริมประชาธิปไตย สำนึกพลเมือง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๗. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา สื่อ เทคโนโลยี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์

๘. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง ไม่หวังผลกำไรในทางธุรกิจ และดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข