สภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย


เลือกตั้งคณะกรรมการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์ สมัยที่ ๑

ประเภทข่าว สภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย โพสต์เมื่อ 2020-06-27

รายละเอียด

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาองค์กรสาธารรประโยชน์แห่งปรเทศไทยจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์ สมัยที่ ๑ โดยมีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมการประชุมในห้องประชุมและประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม M ๑ ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกรวงทรางดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  อนึ่ง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย สมัยที่ ๑ จำนวน ๒๓ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

นายนิวัต อินทรสมบัติ ประธานสภา
นายพลาชิต สุจิตโกศล รองประธานสภา คนที่ ๑
นางนันทพร ทรงวิชา รองประธานสภา คนที่ ๒
นางบุปผาวรรณ อังคุระษี รองประธานสภา คนที่ ๓
นางเปรมจิตต์ ลือสกลกิจ รองประธานสภา คนที่ ๔
นางธันยพัต ดีวัน รองประธานสภา คนที่ ๕
ร้อยตรี ชัชวาลย์ รังสิกรณ์ รองประธานสภา คนที่ ๖
นายลิขิต ลิ้มรสรวย เลขาธิการสภา
นางขวัญใจ เฮ็นนิก เหรัญญิก
นายธนพัต ธนัตเจริญ ปฏิคม
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสล่าง นายทะเบียน
นางสาวรัชนีกร ทองทิพย์ ประชาสัมพันธ์
นางยุพดี ไพสติ กรรมการ
นางทิพวรรณ พุทธชาติเสวี กรรมการ
นางกรองทอง ปาลอนันต์กุล กรรมการ
นายประวิง เหมือนเดช กรรมการ
นางเอื้อมอุรา เรืองวัณณภา กรรมการ
นางสาวกัญญา โยโพธิ์ กรรมการ
จ่าสิบตำรวจ วีระ วงศ์สุวรรณ กรรมการ
พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ กรรมการ
นายรพีรัฐ ถิระการ กรรมการ
นายพิสิษฐ์ พลหาราช กรรมการ
นางหนูปัน สุภาพร กรรมการ


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ