โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา


โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ

ประเภทข่าว โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โพสต์เมื่อ 2020-10-09

รายละเอียด

โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาบูรณาการความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ และ สสส. ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรผู้สูงอายุรู้ทันสื่อในระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังนักสื่อสารวัยเพชร สร้างสังคมผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ" และเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรผู้สูงอายุรู้ทันสื่อในระดับประเทศ ระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันการใช้ประโยชน์จากหลักสูตรผู้สูงอายุรู้ทันสื่อในโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ และเพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ให้ผู้สูงอายุไทย

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุได้ส่งเสริมความร่วมมือในการบูรณาการคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องการใช้ “หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ” ในโรงเรียนผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายของกรมกิจการผู้สูงอายุนำเอาหลักสูตรไปใช้ดำเนินการในระดับท้องถิ่น โดยกิจกรรมภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลังผู้สูงอายุสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย”โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาในประเด็น “แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นายแพทย์ ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง โดยมีบุคลากรสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเข้าร่วมงาน รวมจำนวนกว่า 150 คน


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ