พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2021-03-25

รายละเอียด

25 มีนาคม 2564 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ในฐานะรองประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบงดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- เห็นชอบการใช้กรอบประเด็นของยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ทางสังคมของกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร

- อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2564

- เห็นชอบขยายระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร และกำหนดองค์กรสวัสดิการสังคมสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 และคณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2564


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ