ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทั่วไป


ประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ประจำปี ๒๕๖๗

ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทั่วไป โพสต์เมื่อ 2023-12-01

รายละเอียด

เปิดรับสมัครประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ประจำปี ๒๕๖๗ ชิงโล่รางวัลสลักนามนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล
......
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี และสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุ ขอเชิญทีมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) จากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ประจำปี ๒๕๖๗ ชิงโล่รางวัลสลักนามนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล รับสมัครเฉพาะประเภททีม ได้แก่ สมาชิกผู้แสดงภายในทีมต้องเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมาย โดยมีจำนวนสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๑๒ คน
.
คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย นับถึงวันที่หมดเขตรับผลงาน
- ส่งผลงานประเภททีม (จำนวนสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๑๒ คน)
- ต้องเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
.
ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเป็นคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน ๔ นาทีต่อเรื่อง
.
ขอบเขตของเนื้อหาที่ผลิต เน้น ๓ เรื่อง คือ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารถสร้างสรรค์ผลงานนาฎศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ หรือการอนุรักษ์การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้คงอยู่ หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น
.
สมัครผ่านระบบออนไลน์ Google Form ในหน้าเพจของสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือคลิกที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLDclL_hD2MB6b5hVQDs_3G67_kmA5SRSFVqOrEL7bd47nSg/viewform พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าทีม ภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ, ชมรมผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รายชื่อสมาชิกในทีม และข้อมูลชื่อผู้ประสานงานของทีมที่สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก (ผู้ประสานงานของทีมอาจเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนผู้สูงอายุ คุณครู สกร. เจ้าหน้าที่ของ ศพอส. หรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้)
.
ดาวน์โหลดรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และอื่น ๆ ได้ที่ลิงค์  https://drive.google.com/file/d/1OQk4G4tRMYly0a04jVhFOyEAsLWSruBg/view?usp=sharing   ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ID Line : Successthai


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ