สภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย


การประชุมคณะกรรมการบริหารสภา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ประเภทข่าว สภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย โพสต์เมื่อ 2020-07-01

รายละเอียด

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ นายนิวัติ อินทรสมบัติ รองประธานสภา คนที่ ๑ เป็นประธานการประชุมสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค.) ที่ปรึกษาสภาฯ และคณะกรรมการบริหาร พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุม มีสาระสำคัญคือ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สำนักงาน กสค. ได้จัดอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์ (บอส.๔) และมีองค์กรสาธารณประโยชน์ให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘ เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ได้มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือกิจการของสภาฯ รวม ๒๔ คน ดังนี้

 1. นายนิวัติ อินทรสมบัติ เป็น ประธานสภา
 2. นายเพชร นางาม เป็น รองประธานสภา คนที่ ๑
 3. นายพลาชิต สุจิตโกศล เป็น รองประธานสภา คนที่ ๒
 4. นางมัทนา กงเพ็ชร เป็น รองประธานสภา คนที่ ๓
 5. นางนันทพร ทรงวิชา เป็น รองประธานสภา คนที่ ๔
 6. นายพันธ์รวี ยอดมา เป็น รองประธานสภา คนที่ ๕
 7. นายไพรวัลย์ ทองอ่อน เป็น รองประธานสภา คนที่ ๖
 8. นายลิขิต ลิ้มรสรวย เป็น เลขาธิการสภา
 9. นางยุพดี ไพสติ เป็น รองเลขาธิการสภา
 10. นางขวัญใจ เฮ็นนิก เป็น เหรัญญิก
 11. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสล่าง เป็น นายทะเบียน
 12. นางทิพวรรณ พุทธชาติเสวี เป็น ปฏิคม
 13. พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เป็น ประชาสัมพันธ์
 14. นางธันยพัด ดีวัน เป็น กรรมการ
 15. นางสาวศิริวัฒนา พรหมายน เป็น กรรมการ
 16. นายสมคิด เชาว์ช่างเหล็ก เป็น กรรมการ
 17. นายสุรสิงห์ แจ่มใส เป็น กรรมการ
 18. นางกรองทอง ปาลอนันต์กุล เป็น กรรมการ
 19. นายวุฒิชัย โชควิเชียรฉาย เป็น กรรมการ
 20. นายแผน ลาภหลาย เป็น กรรมการ
 21. นายซัลลีม ทวีมา เป็น กรรมการ
 22. นายประวิง เหมือนเดช เป็น กรรมการ
 23. นายกำพล มานุวัตร เป็น กรรมการ
 24. ร้อยตรี ชัชวาลย์ รังสิกรณ์ เป็น กรรมการ

 

และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แผน ได้แก่ ๑.แผนงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ ๒.แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ ๓.แผนงานสร้างเครือข่ายกลไกระดับจังหวัด และ ๔.แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาฯจากนั้นคณะกรรมการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. เพื่อขอคำแนะนำในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสภาฯ ในปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหารือถึงความร่วมมือ การสานสัมพันธ์ของผู้เข้าอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ ๑-๔ เพื่อประสานและร่วมมือกันในการทำงานให้เกิดศักยภาพ และมีมิติในการทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ