หลักสูตรงานสารบรรณ

หลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

(หลักสูตร 2 วัน : 12 ชั่วโมง)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและการเขียนหนังสือราชการ
 3. เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือโต้ตอบ บันทึกข้อความ และเขียนรายงานการประชุม
 4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

มาตรฐานหลักสูตร

 1. บอกระเบียบงานสารบรรณ
 2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 3. เขียนหนังสือราชการ

 

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ  หลักการใช้ภาษาไทย ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ การร่างจดหมาย การใช้ภาษาไทยในหนังสือราชการ หลักการเว้นวรรค การจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม และเทคนิคการเขียนหนังสือ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณ
 2. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของรัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์กรเอกชน

 

วิธีการอบรม

          บรรยาย และฝึกปฏิบัติ

 

รายละเอียดหลักสูตร

 1. ระเบียบงานสารบรรณ
 2. การเขียนหนังสือราชการ
 3. หลักภาษาไทยและสำนวนในการเขียนหนังสือราชการ
 4. หลักการเว้นวรรค
 5. การจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม
 6. การร่าง กลั่นกรอง ตรวจทาน และการเกษียนหนังสือ
 7. การเขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด คำกล่าวปิด
 8. เทคนิคการเขียนและการโต้ตอบหนังสือ
 9. ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ

 

การประเมินผล

          เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ ผ่านการประเมินผลด้วย แบบทดสอบความรู้หรือแบบฝึกปฏิบัติการ

 

วิทยากร

 • พลตรีหญิง อุษณีย์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
 • นายลิขิต  ลิ้มรสรวย
 • นายณรงค์ชัย  ทิพย์มณี

 

วิทยากรผู้ช่วย

 • นางสาวบุษรินทร์  รุ่งทัพพ่วง
 • นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสล่าง
 • นางสาวสุวรรณา  สอนกระต่าย

 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม

 1. สมุดจดบันทึก
 2. ปากกา ดินสอ
 3. เครื่องฉาย LCD
 4. เครื่องเสียง

 

การเชิญวิทยากร

 1. ทำหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดส่งถึง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม พร้อมระบุเรียนเชิญวิทยากร ระบุหลักสูตร ระบุจำนวนผู้เข้าอบรม วัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน
 2. ส่งหนังสือมาโดยตรงที่ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เลขที่ 109/217 หมู่บ้านพิศาล ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 3. รอหนังสือตอบกลับจากสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมอย่างเป็นทางการ
 4. ประสานงานเบื้องต้น โทร. 09 2966 2291 , 09 2320 0632 , 09 1566 9952