โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา

ประวัติโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

 

"ก่อนจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา” โดย นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

ย้อนหลังไปเมื่อประมาณปลายปี ๒๕๕๘ ผมได้ดูข่าวทางโทรทัศน์ออกอากาศเรื่องการมอบปริญญาชีวิตของโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นไม่กี่วันผมได้พบสมาชิกชมรมผู้สูงอายุศูนย์ ๕๕ เตชะสัมพันธ์ สมาชิกหลายท่านบอกผมว่าคุณลิขิตเห็นข่าวรับปริญญาชีวิตของผู้สูงอายุไหม พวกเราอยากให้คุณลิขิตก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่เขตยานนาวาบ้าง   หลังจากวันนี้ผมได้พยายามหาข้อมูลเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุ จนกระทั่งประมาณต้นปี ๒๕๕๙ ผมได้มีโอกาสเข้าพบและกราบเรียนปรึกษา หลวงพ่อพระครูสถิตบุญวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดด่าน ท่านให้คำแนะนำว่าสามารถดำเนินการได้ โดยให้ผมไปศึกษาหาข้อมูลมาให้ชัดเจนทั้งหลักสูตร รูปแบบการเรียน การดำเนินงาน การบริหารจัดการ การประเมินผล และการต่อยอดการศึกษานี้เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต่อไป 

จากวันนั้น ผมได้พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ จนกระทั่งได้ทราบว่า กรุงเทพมหานครก็มีการทดลองดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องอยู่ที่เขตดินแดง ดำเนินการโดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ผมจึงพาคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาผมได้ทราบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุที่ออกข่าว คือ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และที่สำคัญเทศบาลแห่งนี้ เพื่อนผมที่เรียนสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานสภาเทศบาลด้วย ผมจึงสอบถามหาข้อมูลจากเพื่อน (พี่เอฟ) และเพื่อนผมได้ให้ข้อมูลมาพอสมควร และผมได้ขอให้เพื่อนนัดหมายท่านนายกเทศมนตรี เพื่อผมจะเดินทางขึ้นไปพบเพื่อขอข้อมูลการดำเนินงาน ในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ผมจึงเดินทางไปที่เทศบาลเชิงดอย โดยเข้าพบท่านนายกเทศมนตรี เพื่อรับฟังเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย 

เมื่อกลับจากเชียงใหม่ ผมได้ร่างโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้ากราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อพระครูสถิตบุญวัฒน์ ดร. เพื่อพิจารณาและปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ จากนั้นสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม จึงมีหนังสือเรียนเชิญส่วนราชการ และเครือข่ายประชารัฐในพื้นที่เขตยานนาวา เข้าร่วมประชุม "โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา" ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายชาติชาย กุละนำพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา ประธานในการประชุม และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา  และแต่งตั้ง นายลิขิต ลิ้มรสรวย เป็นผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเขตยานนาวา โดยมี นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นประธานในที่ประชุม และนำมาสู่การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวามาจนถึงปัจจุบัน

"ประวัติโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา"

โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และได้เรียนเชิญสำนักงานเขตยานนาวา กรมกิจการผู้สูงอายุ กศน.เขตยานนาวา วัดด่านพระราม ๓ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และสโมสรโรตารียานนาวา ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในรูปแบบของ “โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา” ด้วยความอนุเคราะห์ของ หลวงพ่อพระครูสถิตบุญวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดด่าน พระราม ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ แต่อาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากภาคประชาสังคม โดยจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำเงินที่ได้รับมาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อดำเนินกิจการของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งดำเนินการทุกวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ริมน้ำ วัดทองบน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ณ อาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวาจัดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ได้จัดรายวิชาตามหลักสูตร กำหนดระยะเวลาเรียน ประเมินผลการเรียน และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” การบริหารงานดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะที่ปรึกษาโรงเรียน มีนายลิขิต ลิ้มรสรวย ทำหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา มีศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ กศน.แขวงบางโพงพาง ณ วัดทองบน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร การติดต่อประสานงานโรงเรียน สามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรงที่ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ในฐานะองค์กรผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙/๒๑๗ หมู่บ้านพิศาล ซอยบางขุนเทียน ๑๔ ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทร/โทรสาร ๐ ๒๐๒๘ ๘๑๖๒ สายตรงผู้จัดการโรงเรียน โทร. ๐๙ ๒๙๖๖ ๒๒๙๑

 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
  • เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม
  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
  • เพื่อส่งเสริมศักยภาพ คุณค่า อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
  • เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน :

โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา เป็นโรงเรียนแห่งความสุขของคนทุกวัย

 

พันธกิจโรงเรียน :

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม