พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ประเมินมาตรฐานอาสาสมัครองค์การสวัสดิการสังคม

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2021-02-18

รายละเอียด

18-19 กุมภาพันธ์ 2564 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ทำหน้าที่ผู้ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เสนออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมตรวจประเมินมาตรฐานอาสาสมัครแบบ online ครั้งแรกของประเทศไทย ผ่าน Zoom Meeting ตรงจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

>> มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษระ คุณภาพที่พึงประสงค์และต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุน รับรอง ติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพในการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 4 ด้าน คือ

1. ด้านคุณสมบัติและความสามารถ

2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

3. การมีอุดมการณ์ คุณธรรม และทัศนคติ

4. การปฏิบัติงานต่อผู้ใช้บริการ


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ