การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมงานสารบรรณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 29)

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2021-03-22

รายละเอียด

22 มีนาคม 2564 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมเป็นวิทยากรหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 29 หัวข้อวิชา "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ" โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application Microsoft Team ณ ห้องถ่ายทอดสด ชั้น 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ